shota-itagaki.info
研究業績 Research

大林要介,安藤明伸,梨本雄太郎,谷田親彦,上野耕史,板垣翔大 (2020年)
技術科のガイダンスにおける技術リテラシーを意識した授業の実践
日本産業技術教育学会第63回全国大会講演要旨集,p.65 
発行年:2020/種別:学会発表/共著者:大林要介安藤明伸梨本雄太郎谷田親彦上野耕史