shota-itagaki.info
研究業績 Research

共著者:上野耕史
 1. 大林要介,安藤明伸,梨本雄太郎,谷田親彦,上野耕史,板垣翔大 (2020年)
  技術科のガイダンスにおける技術リテラシーを意識した授業の実践
  日本産業技術教育学会第63回全国大会講演要旨集,p.65 
  発行年:2020/種別:学会発表/共著者:大林要介安藤明伸梨本雄太郎谷田親彦上野耕史

 2. 大林要介,安藤明伸, 梨本雄太郎,谷田親彦,上野耕史, 板垣翔大 (2019年)
  中学校技術科「情報の技術」における技術リテラシーに関する質的データの学校間比較
  日本産業技術教育学会第25回技術教育分科会講演要旨集,pp.71-72 
  発行年:2019/種別:研究会発表/共著者:大林要介安藤明伸 梨本雄太郎谷田親彦上野耕史

 3. 大林要介,安藤明伸,梨本雄太郎,谷田親彦,上野耕史,板垣翔大,斎藤純 (2019年)
  技術リテラシーを育む中学校技術科の授業実践-教科横断的な視点による「情報の技術」の実践を通して-
  日本産業技術教育学会第62回全国大会講演要旨集,p.55 
  発行年:2019/種別:学会発表/共著者:大林要介安藤明伸梨本雄太郎谷田親彦上野耕史斎藤純